Vans Skate Classics

Soutěž! Při příležitosti uvedení Vans Skate Classics do prodeje na Craness. 

Ve hře jsou nejnovější modely Vans z kolekce Vans Skate Classics. Stačí nahrát tvůj trik na Instagram a označit pod ním @craneskatesupply, přidejte hashtag #Vans_Skate_Classics. Soutěžit můžete do 1.4. 2021, šťastné výherce ohlásíme 3.4. 2021 a ti si odnesou jeden pár z kolekce Vans Classics a ten nejlepší naši překážku. 

Trvání soutěže: 18.3. – 1.4. 2021, vyhlášení: 3.4. 2021

 1. Do soutěže může účastník přihlásit příspěvek od 18.3. 2021 do 1.4. 2021, 23:59. Příspěvek musí být nahraný na Instagram v období 18.3. 2021 - 1.4. 2021.
 2. Nasdílejte na svůj profil příspěvek se svým novým trikem na skateboardu a označte na něm @craneskatesupply, přidejte hashtag #Vans_Skate_Classics.
 3. Dne 3.4. 2021 vybereme 3 výherce. Výherci budou vybíráni porotou složenou ze zástupců organizátora.
 4. Soutěží se celkem o troje boty Vans a překážku na skateboard.
 5. Výherci budou o svých výhrách informováni 3.4. 2021 pod soutěžním přís­pěvkem v komentářích na Instagramu. Dále obdrží soukromou zprávu na jejich Instagramovém profilu, kde budou informováni o dalším postupu. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli rizika a závazky související s prů­během doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.
 6. Předání hlavní výhry (bot) proběhne dodáním na adresu, kterou výherce poskytne. 
 7. Autor odměněného příspěvku musí na požádání prokázat, že je skutečným autorem příspěvku. 
 8. V soutěži tři nejlepší příspěvky dle poroty vyhrají jeden pár bot Vans. Ten nejlepší příspěvek k botám vyhraje ještě překážku na skateboard. Tuto překážku si je nutné převzít osobně v Praze na Adrese Kolbenova 34a. 
 9. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která pomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
 10. Osoby mladší 18 let musí mít k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce. Výherci bude výhra zaslána na adresu. Výjimkou je překážka na skateboard, kterou si výherce bude muset převzít osobně. 
 11. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů. Sdílením soutěžního přís­pěvku na profilu Instagramu s příslušným označením (viz bod č. 2) vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci soutěže společnosti Photohint.com, s.r.o. IČ: 26487896 za účelem další komunikace týkající se soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží – li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:o k za­sílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marke­tingových aktivit pořadatele, o k u­žití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail, o s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také tímto každý soutěžící (resp. účastník soutěže) souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí pořadatelem pro marketingové účely spojené s touto soutěží a s propagací jeho výrobků a / nebo obchodní účely s těmito výrobky spojenými, a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem.

Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že autorské dílo v podobě fotografie, případně komentáře, kterou předá do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený v těchto pravidlech) soutěžící potvrzuje, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s užitím podle předchozí věty souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

 1. Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních ma­teriálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poš­kozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vznik­nout.

Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže měnit.

V Praze dne 18.3. 2021